Sat, July 1 7:30 pm
Meditation for Beginners - Arabic
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Sat, July 8 7:30 pm
Meditation for Beginners - Evening
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Sat, July 1511:00 am
Meditation for Beginners - Morning
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Mon, July 17 7:30 pm
Monday Talks
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Fri, July 21 4:00 pm
Meditation for Busy People
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Sat, July 22 7:30 pm
Meditation for Beginners - Evening
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Mon, July 31 7:30 pm
Monday Talks
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Sat, August 5 7:30 pm
Meditation for Beginners - Evening
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Sat, August 1211:00 am
Meditation for Beginners - Morning
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Mon, August 14 7:30 pm
Monday Talks
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Fri, August 18 4:00 pm
Meditation for Busy People
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Sat, August 19 7:30 pm
Meditation for Beginners - Evening
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE
Mon, August 28 7:30 pm
Monday Talks
Raja Yoga Center, Karama, Dubai, UAE